Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov, ktoré poskytujú klienti realitnej kancelárii Nitra PROPERTIES, s.r.o., je pre nás dôležité. Týmto by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracúvame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracúvaním Vašich osobných údajov dôležité. 

Prečítajte si nasledujúce informácie,  ktorých dodržiavanie uskutočňujeme v súlade s GDPR a zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informácia o nových pravidlách spracúvania Vašich osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov
 2. Účel spracúvania osobných údajov
 3. Kategórie spracúvaných osobných údajov
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov
 5. Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov
 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
 7. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
 8. Práva subjektu údajov
 9. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

1. Prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

Prevádzkovateľom sa rozumie taký subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Typicky pôjde o konkrétnu realitnú kanceláriu, ktorej svoje osobné údaje poskytujete.

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom spoločnosť:

Nitra PROPERTIES, s.r.o.
IČO : 50 235 559
so sídlom Dlhá 96, 949 01 Nitra

zapísaná v Obch. registri vedenom Okres. súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 40422/N
e-mailový kontakt: gregusova@nitraproperties.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov

Realitná kancelária spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získala od Vás alebo z iných zdrojov, na účely: 

Povinná identifikácia klienta

Podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je realitná kancelária povinná identifikovať Vás na základe Vášho rodného čísla (ak by Vám rodné číslo nebolo pridelené, tak Vás identifikuje na základe dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. V zmysle uvedeného zákona na základe hodnotenia rizík je realitná kancelária oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi.

Plnenie zmluvných povinností a záväzkov

Plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Kanceláriou a Vami (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o nehnuteľnosti), vrátane zverejnenia informácií o nehnuteľnostiach na webových stránkach Kancelárie.

Evidencia osôb

Realitná kancelária Nitra PROPERTIES, s.r.o. môže mať vytvorenú databázu klientov, ktorá slúži na evidenciu klientov za účelom ich kontaktovania vo veci ponuky predaja nehnuteľností.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

V tomto bode sú opísané kategórie spracúvaných osobných údajov vrátane účelov spracúvania:

Identifikačné údaje fyzickej osoby

Účel spracúvania

 • krstné meno a priezvisko
 • titul
 • rodné meno
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • údaj o štátnej príslušnosti
 • vykonanie opatrení na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • krstné meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • údaj o štátnej príslušnosti
 • druh a číslo dokladu totožnosti
 • overenia identifikácie podľa §7 ods.1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalšie osobné údaje

 

 • telefónne číslo
 • adresa pre doručovanie elektronickej pošty
 • údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi
 • hodnotenie rizík identifikácie podľa §7 ods.2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktné osobné údaje

 

 • poštová adresa
 • adresa pre doručovanie elektronickej pošty
 • telefónne číslo
 • vykonanie opatrení na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

Osobitná kategória osobných údajov

 

 • vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

Osobný údaj týkajúci sa ekonomickej identity

 

 • údaje o bankovom účte
 • údaje o úverovej spôsobilosti
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Realitná kancelária je oprávnená spracúvať Vaše osobné len zákonným spôsobom:

Zákonný základ

Prípady z praxe

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti
 • poskytnutie osobných údajov pred uzatvorením zmluvného vzťahu
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
 • overenia identifikácie podľa §7 ods.1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • hodnotenie rizík identifikácie podľa §7 ods.2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo práva vyžadujúce si ochranu osobných údajov

Oprávnený záujem:

 • ochrana značky Nitra PROPERTIES a evidencia a kontrola všetkých osôb, ktoré túto značku používajú 
 • súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
 • zasielanie marketingových a obchodných oznámení na Vašu adresu pre doručovanie elektronickej pošty

Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou, ale v prípade ich neposkytnutia nebude môcť realitná kancelária sprostredkovať pre Vás predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľností, pretože v súvislosti s nakladaním s nehnuteľnosťami zákon výslovne stanovuje, ktoré osobné údaje musia byť v písomnej zmluve uvedené.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely zasielanie marketingových a obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať spôsobom ako ste ho udelili.

5. Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov

Garantom ochrany a riadneho spracovania vašich osobných údajov je podľa zákona prevádzkovateľ a každá osoba konajúca za prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom, pokiaľ to ukladá zákon
 • tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť Vaše práva, právni alebo odborní poradcovia.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Nepredpokladáme, že by mohlo dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov mimo krajín Európskej únie.

7. Obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané

V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie Vašich osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a realitnou kanceláriou.

Po ukončení zmluvnej spolupráce

 • realitná kancelária bude uchovávať len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach je lehota na uchovávanie registratúrnych záznamov 5 rokov).
 • informačné systémy budú uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu potrebné na ochranu  oprávnených záujmov Prevádzkovateľa po dobu 10 rokov od skončenia zmluvnej spolupráce na účel oprávnených záujmov.

8. Práva subjektu údajov

Ako subjekt ochrany osobných údajov disponujete nasledovnými právami:

Právo na opravu

 • máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú
 • v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov

 

Právo na výmaz

 • v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý prevádzkovateľ tieto údaje získal alebo spracúval, máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú

Právo na obmedzenie spracúvania

 • máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

a) namietate správnosť Vašich osobných údajov (prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti)

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku

d) namietate spracúvanie osobných údajov (prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi)

Právo na prenosnosť údajov

 • máte právo preniesť osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď

a) na základe Vášho súhlasu,

b) alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti

Právo namietať

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov Vám patrí, ak sa spracúvanie uskutočňuje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na účel priameho marketingu

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

 • máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Právo na prístup k osobným údajom

 • osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

Pre prípad uplatnenia si Vašich práv sa môžete obrátiť na konkrétnu realitnú kanceláriu. Ak sa budete domnievať, že Vaše osobné údaje sú naďalej spracúvané v rozpore s platnou právnou úpravou, máte právo podať sťažnosť na dohľadový orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.


Nitra PROPERTIES, s.ro.
v Nitre, dňa 24.05.2018