Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Reklamačný poriadok

Nitra PROPERTIES, s.r.o. so sídlom:  Dlhá 96, 949 01 Nitra, 
IČO: 50 235 559
email: gregusova@nitraproperties.sk,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 40422/N, /ďalej len „realitná kancelária“/, vydáva tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient má právo uplatniť reklamáciu poskytnutej služby u realitnej kancelárie.
 2. Klientom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby /ďalej len klient/ .
 3. Reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a klientom sa riadia zákonmi Slovenskej republiky, v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 4. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť klienta, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb realitnej kancelárie, alebo iná sťažnosť, ktorej predmetom nie sú služby, alebo činnosti realitnej kancelárie.
 5. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči ním výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie a to písomne /emailom alebo poštou na kontaktné údaje vyššie uvedené/ na priloženom reklamačnom formulári.
 6. V reklamačnom formulári musí byť presne popísané, ku ktorým službám poskytnutým realitnou kanceláriou má klient výhrady a aké. Ďalej klient musí uviesť, svoje kontaktné údaje /meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,  email/, na ktoré bude zodpovednou osobou vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Klient je povinný k reklamácii priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
 7. Realitná kancelária vybaví reklamáciu v jednoduchých prípadoch najneskôr do 15 pracovných dní, v zložitých prípadoch, kde je nevyhnutné vyjadrenie právneho zástupcu realitnej kancelárie bude vybavená najneskoršie do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a to tým istým spôsobom ako bola reklamácia uplatnená /email, pošta/.
 8. Spôsob vybavenia reklamácie sa posúdi ako oprávnená alebo neoprávnená.
 9. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi na svoje náklady primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby. Výšku zľavy určí realitná kancelária s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu.
 10. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, bez zbytočného odkladu o tom písomne vyrozumie klienta.
 11. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu / poštou alebo emailom/, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva.

Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jeho odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov /Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR/ . Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Náležitosti návrhu upravuje §12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zákona č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Tento reklamačný poriadok nadobudol účinnosť  02.01.2020


Osoba poverená na vybavovanie reklamácie: Mgr. Klaudia GREGUŠOVÁ, MBA
gregusova@nitraproperties.sk, 0911 33 55 00